Mutual Aid Film

A Media Platform for Social & Environmental Justice

Mutual Aid Film is a creative, educational media platform for social & environmental justice through intercultural collaboration and unity.

Kontre Bandhu (Meet Bandhu)

Bonswa non pam se sanon emmanuel jean bernard mwen se yon profese yoga. Mwen renmen arts kilti sport. Mwen te travay de pi 7 ans volonte ak yon oganizasyon international ki rele Amurt haiti nan zone gonaives anse rouge haiti, premye projet a te demare 2004 apre yon siklon ki te pase nan zon sa anpil moun te viktim e te arive pedi lavi yo.nou te gen pogram asinisman kantin popile nan 9 lokalite .avek pam kom sponso. pandan 4 ans pogram sa te dire 4 ans apresa men bagay la te pase set fwasi li te pimal yon lot gro siklon te pase nan ane 2008 toujou a gonaives nou te fe anpil distribisyon manje epi netwaye zon nan ak kay yo apresa mwen te we li te enpotan anpil pou timoun kite gen paran viktim ki te mouri mwen te fe yon pogram espesyal pou yo pogram pou moun ki tromatize pandan 6 mwa apre sa mwen te tou nen anse rouge pou yon lot projet kise edikasyon andanl te gen pogam arts e sport te gen 3 kodonate nan proje sa youn pou edikasyon youn pou sport e youn pou arts mwen te kodonate arts pogram sate dire 4 ans apresa te vin gen yon tranbleman te ki tepase 2010 nou te oblije kanpe sou kek proje pase port au prince te gen anpil ijans mwen te rantre avek amurt kom oganizasyon pou te pot sipo ak ditribusyon kit mange tant apre mwen we li enpotan pou timoun yo ki tromatize nou te fe yon pogram ki te dire 1 ans ki te rele ezt psycho socio e mwen gen eksperyans travay ak ti moun chak ane mwen oganize de camp dete e patisipe nan lot kote mwen pot sipo mwen mwen kan gen 4000 timoun map fe yoga aveyo ,yo abitye relem sou lot non ki se jagat bandhu sa se non spirityel mwen kise an sanskrit ki vledi zanmi inive ya (friend the universe) apresa mwen te chwazi kreye prop oganizasyon pam poum te ka edeplis nan peiym mwen renmen peym anpil non oganizasyon sa se konbit humanist des nation aux nou te travay souedikasyon ak mikro kredi nan zon plateau central savanette cabral ak masikot sou zon hinche e travay nan zon ansapit ak amsai ak amurtel , mwen vegetarien depi ane 2003 mwen ta swete ayiti vin pi bel epou nou devlopel nan tout sans e mwen renmen agrikilti. mwen fet 2 decembre 1982 port au prince mwen se yon atis tou mwen fe pati yon prodiksyon ki rele konbit mizik haiti nou vo projetmwen anvi fese fe you program inter kiltirel ak diferan etranje pou aprann de nou ak nou tou poun aprann nap kontinye yon lot fwa.

-Emmanuel Jn Bernard Sanon


Emmanuel Jn Bernard Sanon (Jagat Bandhu)

Emmanuel Jn Bernard Sanon (Jagat Bandhu)

English Translation:

"Hello, my name is Emmanuel Sanon Jean Bernard. I am a yoga teacher. I love arts, culture, and sports. I worked most of 7 years as a volunteer with an international organization called Amurt Haiti in Zone Gonaives Anse Rouge, Haiti. The first project was commenced after a 2004 cyclone that passed through this area and many people were victims and arrivals lost their lives. We had an asinisman (sic) program with a popular canteen at 9 locations with sponsors. This program lasted 4 years but then… another heroic cyclone passed Gonaives in 2008. We provided a lot of food distribution and we cleaned the residential area. Then I saw it was vital for the victim's parents had died leaving there I had to do a special s program to s program for those traumatized during 6 months after that I was too nose Anse Rouge for another drug-addict casts education andan. l had an arts and sports program in which three coordinators draft one for one for sport and one for arts education. I was program coordinator of arts for 4 years. then there was an earthquake in 2010. Port au Prince had many emergencies. I joined with the Amurt organization to support and catalyst distribution with a dining tent. After I saw it was important to help the traumatized children, we did a program which lasted 1 year called EZT Psycho Socio. I have experience working with children and I organized two annual summer camps and participate in other places where I support my colleagues. I have 4000 kids in camp. I'm doing yoga. My spiritual name is Jagat Bandhu, in Sanskrit it means “friend of the Universe”…. I wish to develop Haiti to be more attractive in every sense. I love farming. I was born December 2, 1982 in Port au Prince. I'm an artist part of a collective of a musical production called Konbit Mizik Haiti…."

© 2014 Mutual Aid Film